Obowiązek Informacyjny

Od 25 maja 2018 roku Obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jest to akt prawny, który pozwala każdemu z nas w łatwy i przejrzysty sposób uzyskiwać informacje o tym, kto i na jakiej podstawie przetwarza nasze dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać nas w egzekwowaniu praw do ich jak najlepszej ochrony.

Dlatego też Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie pragnie poinformować w jakim celu i w jaki sposób przetwarz dane osobowe oraz jak mogą osoby, których dane osobowe są przetwarzane realizować przysługujące im prawa.

Dane przetwarzane są przez Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Agnieszka Cygan, z siedzibą ul. Wolności 88, 58-260 Bielawa, w celu podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola, także w ramach informacji zamieszczanych na jego stronie internetowej oraz realizacji innych działań edukacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o systemie oświaty oraz jej rozporządzenia wykonawcze.

Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Agnieszka Cygan obejmuje:

- dane personalne dziecka

- dane personalne rodziców/prawnych opiekunów dziecka

- dane dotyczące sytuacji prawnej dziecka

- dokumentacja lekarska, dokumentacja medyczna oraz innych badań (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Agnieszka Cygan wyznaczyło także inspektora ochrony danych , z którym możesz skontaktować się poprzez telefon: 74 645 22 27 i e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w każdej sprawiedotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Przedszkole Niepubliczne

z Oddziałami Integracyjnymi

Agnieszka Cygan

ul. Wolności 88

58-260 Bielawa