Nauczyciele naszego przedszkola

Barbara Morasz – nauczyciel stażysta, pielęgniarka dyplomowana

Małgorzata Moździerz – nauczyciel mianowany ( pedagogika przedszkolna,terapia  edagogiczna, oligofrenopedagogika)

mgr Renata Muzyka -  nauczyciel kontraktowy (pedagoika przedszkolna i oligofrenopedagogika)

Ewa Gładysz- nauczyciel kontraktowy (pedagogika przedszkolna i anglistyka) 

mgr Elżbieta Stiepańczuk- nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

Wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w zakresie terapii dzieci autystycznych.

Nauczyciele specjaliści:

mgr Małgorzata Malinowska – nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, I i II stopień metody Dennisona, biofeedback

mgr Barbara Pelczar- nauczyciel dyplomowany, katecheta

Małgorzata Moździerz – metoda Knill, terapia Tomatisa

mgr Agnieszka Cygan, Barbara Morasz, Małgorzata Moźdierz, mgr Renata Sokolińska- terapia Dotyk Motyla

Agnieszka Cygan- terapia Tomatisa i RehaCom

Jakub Karpierz- taniec towarzyski

 

Anna Nędzi - logopeda

Marta Rajniuk - psycholog